Czy pracodawca ma prawo udzielić informacji o wysokości moich zarobków w związku z ubieganiem się przeze mnie o kredyt mieszkaniowy?

Marek Szydełko
05.09.2015

Pracownik banku zadzwonił do mojego pracodawcy z prośbą o potwierdzenie wysokości moich zarobków w związku z ubieganiem się przeze mnie o kredyt mieszkaniowy. Pracodawca udzielił takich informacji nie informując mnie o tym. Czy działał zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?

NIE.
Przepisy prawa bankowego i ustawy o ochronie danych osobowych nie wskazują wyraźnie telefonicznej formy pozyskiwania informacji o potencjalnym kredytobiorcy od jego pracodawcy. Jednocześnie pracodawca nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia tożsamości osoby, która zwraca się telefonicznie z wnioskiem o potwierdzenie faktu zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracownika. W konsekwencji potwierdzanie informacji zawartych w wydanym przez pracodawcę zaświadczeniu, jeżeli nie ma on możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości rozmówcy, stanowić będzie naruszenie ciążącego na pracodawcy (występującym w roli administratora danych) obowiązku zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).
Naruszenie tego obowiązku może stanowić jednocześnie naruszenie przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z art. 51 ust. l ustawy o ochronie danych osobowych, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przestępstwo to może być również popełnione z winy nieumyślnej i jest wówczas zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Dlatego też nawet, gdy pracownik wyrazi zgodę na telefoniczne potwierdzenie danych i jest to niezbędne do zawarcia umowy kredytu, legalność takiego potwierdzania danych zawartych w zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach może być kwestionowana.
Udzielanie przez pracodawcę danych co do zasady osobowych pracownika bankom i podmiotom je reprezentującym powinno następować zgodnie co do zasady z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli po złożeniu przez te podmioty pisemnego, umotywowanego wniosku.
Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
Ponadto powinien w sposób wiarygodny wskazywać na potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie może naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą, tzn. że pracownik powinien zgodzić się na udzielenie danych osobowych wskazanych we wniosku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie