Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jerzy Biernacki
05.09.2015

1. Prawo sprzeciwu

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy) w przypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, lub jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazać jej dane osobowe innemu administratorowi danych. W razie wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres, wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

2. Prawo do informacji

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, (art. 32 ust. 1 pkt 1-5 ustawy) w szczególności do uzyskania informacji:
 - czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska
 - o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze
 - od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych
 - o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej
 - o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
 - o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy
Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do tych informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. 5 ustawy).

3. Prawo do żądania sprostowania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe (art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy).

4. Prawo do żądania wstrzymania lub zaprzestania przetwarzania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, gdy zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy). Każdej osobie, której dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, lub dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację (art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie