Czy administratorem danych w spółce prawa handlowego jest ta spółka, czy są też to jej organy, osoby zasiadające w organach tej spółki lub osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce? *

Piotr Kowalczyk
05.09.2015

W myśl art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Spółkami prawa handlowego są:

A. spółki osobowe:
   spółka jawna
   spółka partnerska
   spółka komandytowa
   spółka komandytowo-akcyjna
B. spółki kapitałowe:
   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   spółka akcyjna

Spółka jawna
Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki jawnej. Umową spółki albo późniejszą uchwałą wspólników można powierzyć prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku wspólnikom. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.
W myśl powyższego administratorem danych przetwarzanych w tej spółce jest ten, kto umową spółki albo późniejszą uchwałą wspólników upoważniony jest prowadzenia spraw spółki jawnej.

Spółka partnerska
W spółce partnerskiej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby określone umową spółki. W myśl powyższego administratorem danych przetwarzanych w tej spółce jest ten, kto umową spółki jest oznaczony jako odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowa
Spółka komandytowa staje się jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W myśl powyższego administratorem danych przetwarzanych w tej spółce jest spółka.

Spółka komandytowo-akcyjna
Spółkę komandytowo-akcyjną reprezentują i prowadzą sprawy spółki komplementariusze. W myśl tego administratorem danych przetwarzanych w tej spółce są komplementariusze.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, jest podmiotem praw i obowiązków. Zatem administratorem danych przetwarzanych w tej spółce jest spółka.

Spółka akcyjna
Spółkę na zewnątrz reprezentuje i prowadzi jej sprawy zarząd spółki. W myśl tego administratorem danych przetwarzanych w tej spółce jest zarząd spółki.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie