Czy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych udostępnianie wszystkim pracownikom zbiorczej listy płac zatrudnionych pracowników zawierajej informacje o wynagrodzeniach?

Mateusz Nowak
05.09.2015

NIE.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych dotyczących pracownika stanowią przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Artykuł 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązuje administratora danych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator jest w szczególności zobowiązany zapewnić, aby dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Ponadto, stosownie do art. 36, administrator danych ma obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W związku z powyższym, umożliwianie wglądu pracownikom do zbiorczej listy płac zawierającej informacje o wysokości wynagrodzenia innych pracowników stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Sąd Najwyższy również wypowiadał się w kwestii ochrony tajemnicy wynagrodzenia, stwierdzając w uchwale podjętej 16 lipca 1993 r.: "ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego." (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.