Odpowiedzialność cywilna

Krzysztof Jagielski
05.09.2015

Odpowiedzialności cywilnej ex delicto podlega ten, kto wyrządził szkodę czynem zabronionym. Odpowiedzialności ex contractu podlega ten, kto wyrządził szkodę z tytułu niewykonania zobowiązania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek dokonania czynności prawnej.

Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych może stanowić naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.

Art. 23 Kodeksu Cywilnego stanowi:
 Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Art. 24 natomiast:
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
     W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
     Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Odpowiedzialność cywilna pracownika w stosunku do osób trzecich zasadniczo nie istnieje, za naruszenie dóbr osobistych odpowiada pracodawca - administrator danych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie