Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

Antoni Kwapisz
05.09.2015

- przetwarzanie danych osobowych w zbiorze bez prawa przetwarzania tych danych (art. 49 ust. 1 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

- przetwarzanie danych wrażliwych, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy bez prawa przetwarzania tych danych (art. 49 ust. 2 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

- przetwarzanie danych osobowych w zbiorze niezgodnie z celem utworzenia zbioru (art. 50 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

- udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich osobom nieupoważnionym (art. 51 ust. 1 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych, osoba zobowiązana do ochrony danych osobowych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

- naruszenie choćby nieumyślne obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych, osoba zobowiązana do ochrony danych osobowych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

- nie zgłaszenie do rejestracji zbioru danych będąc do tego zobowiązanym (art. 53 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

- nie dopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie (art. 54 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie