Czy wyniki obowiązkowych badań lekarskich mogą zostać wydane pracodawcy, który na powyższe badania kieruje?

Antoni Kwapisz
05.09.2015

NIE.
Podstawą do kierowania na badania lekarskie pracowników przez pracodawcę są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), w tym szczególnie art. 229 oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 5 wskazanego rozporządzenia badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy (pkt 1) albo stwierdzającym przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy (pkt 2). Stosownie do § 3 ust. 4 tego rozporządzenia orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń
według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do tego rozporządzenia. Zgodnie natomiast z ust. 5 wskazanego przepisu zaświadczenia te lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Jak zatem z tego wynika, pracodawca otrzymuje jedynie zaświadczenie o braku przeciwwskazań lub też o przeciwwskazaniach zdrowotnych danego pracownika do pracy na określonym stanowisku, nie zaś wyniki badań lekarskich. Rozporządzenie nie daje pracodawcy uprawnień do otrzymania wyników badań lekarskich pracownika, tym bardziej, że – zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia – wyniki badań diagnostycznych i (lub) konsultacyjnych zamieszczane są w karcie badania profilaktycznego stanowiącej dokumentację medyczną, którą prowadzi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne.

Ponadto lekarz jest zobowiązany tajemnicą lekarską (art. 40 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza) do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.